Zgłoszenie do Ochrony Środowiska

Zgłoszenie do Ochrony Środowiska

Podstawą prawną zawierającą odpowiedź jest art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska (dalej POŚ), który stanowi: „Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8”. Ustęp 8 został uchylony.

Dlatego aby stwierdzić, czy zakupione zbiorniki podlegają zgłoszeniu właściwemu organowi ochrony środowiska ustalić należy następujące kwestie:

Czy zakupiony zbiornik do przechowywania paliwa stanowią „instalacje” w rozumieniu POŚ?

Stwierdzić należy, że zbiorniki do przechowywania paliwa (w tym paliwa klasy III – Olej napędowy) stanowią instalację w rozumieniu przepisów POŚ, jeżeli eksploatowane są w jednym miejscu a ich przewożenie ma charakter incydentalny. W ofercie znajdują się zbiorniki o dużych gabarytach, które co do zasady nie zmieniają swojego miejsca położenia, a to powoduje, że mogą być uznawane za instalację w rozumieniu art. 3 pkt 6 POŚ.

Czy jest to instalacja, z której emisja nie wymaga uzyskania pozwolenia (zakładamy, że sama emisja następuje jeżeli zbiornik wypełni się paliwem)?

Instalacje, z których emisje nie wymagają uzyskania pozwolenia wymienione zostały w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

W ww. załączniku do Rozporządzenia wymienia się następujące instalacje:

 1. instalacje energetyczne,
 2. instalacje inne niż energetyczne, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłym, paliwem gazowym.
 3. instalacje do produkcji szkła,
 4. instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla,
 5. instalacje do produkcji wapna palonego,
 6. instalacje do spawania,
 7. instalacje do chowu lub hodowli zwierząt,
 8. instalacje do powlekania,
 9. zbiorniki materiałów sypkich,
 10. instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw,
 11. instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych,
 12. instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.
 13. młyny spożywcze,
 14. instalacje stosowane w gastronomii,
 15. instalacje do produkcji węgla drzewnego,
 16. instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych,
 17. instalacje do oczyszczania ścieków,
 18. instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza,
 19. zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej,
 20. dygestoria,
 21. garaże.

 

Wśród instalacji, z których emisje nie wymagają pozwolenia bezsprzecznie wymienia się w pkt 16) instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, a więc uzyskanie twierdzących odpowiedzi na postawione na wstępie dwa pytania oraz z uwagi na fakt, że eksploatacja zbiorników związana jest z powstawaniem emisji uznać należy, że zakup zbiornika powinien zostać zgłoszony odpowiednim organom ochrony środowiska w trybie art. 152 POŚ.

Na zakończenie jedynie wspomnę, że linia orzecznicza w stricte interesującym nas przedmiocie dotychczas nie została wykształcona. Wyroki w podobnych sprawach wydawane są wręcz incydentalnie, jednak:

- w orzeczeniu z dnia 5 sierpnia 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (sygn akt II SA/Gl 157/13) wskazał, że możliwość użytkowania urządzenia w postaci zbiornika bezciśnieniowego, dwuścianowego, naziemnego przeznaczonego do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, w tym oleju napędowego reglamentowana jest przepisami POŚ;

- w orzeczeniu z dnia 16 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Karny odwoławczy (sygn. akt IV Ka 465/14), traktując co prawda przy orzekaniu jedynie pobocznie kwestię możliwości naruszenia art. 152 POŚ przez osobę posiadającą na swym terenie zbiorniki do przechowywania oleju napędowego stwierdził, że składowanie oleju napędowego w ww. sposób równoznaczne jest z posiadaniem na posesji instalacji, o której stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia a niezgłoszenie jej właściwym organom ochrony środowiska stanowi naruszenie art. 152 POŚ. 

 

petroleoPartner merytoryczny:
Petroleo DMS Sp. z o.o.
Ul. Słubicka 18
53-615 Wrocław
tel.: +48 606 379 440
e-mail: biuro@petroleo.pl

Zbiorniki

Zasady posadowienia zbiornika

W kwestii pojemności to maksymalna pojemność zbiornika naziemnego jaki może być użytkowany to 5000l. Wynika to z przepisów prawa przeciwpożarowego.

Kwestia dozoru technicznego – monitoring i obowiązek rejestracji

Rozporządzenie z 21 listopada 2005 r. m. in. w § 176 i § 177 określa że:

Wymagania dot. zbiornika dwupłaszczowego

Istnieją dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z warunkami technicznymi, jakie muszą spełniać zbiorniki magazynujące paliwa.

Zgłoszenie do Ochrony Środowiska

Podstawą prawną zawierającą odpowiedź jest art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska (dalej POŚ), który stanowi: „Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8”. Ustęp 8 został uchylony.

Kontenerowe stacji paliw - ograniczenia

Kontenerowe stacje paliw w Polsce zostały zabronione. Jedynie wojsko oraz cele strategiczne pozwalają na zgłoszenie zezwolenia do użytkowania tego typy rozwiązania.