Kontenerowe stacji paliw - ograniczenia

Kontenerowe stacji paliw - ograniczenia

Kontenerowe stacje paliw w Polsce zostały zabronione. Jedynie wojsko oraz cele strategiczne pozwalają na zgłoszenie zezwolenia do użytkowania tego typy rozwiązania.

Obowiązujące przepisy w Polsce niestety ograniczyły nas wszystkich uczestników do pojemności 5 m sześc.

Podstawowym przepisem regulującym posadowienie zbiornika jest Rozporządzenie MSWiA (p.poż) dopuszczające przechowywanie paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika.

 

Fragment rozporządzenia: 

Dz.U.2005.243.2063

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2005 r.)

4) § 1

4) stacja kontenerowa - zbiorniki i urządzenia do tymczasowego wydawania paliw płynnych, o konstrukcji umożliwiającej jej przemieszczanie;

§ 99. 1.Dopuszcza się użytkowanie stacji kontenerowych wyłącznie jako tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych do zaopatrzenia w produkty naftowe Sił Zbrojnych oraz w celu realizacji inwestycji o znaczeniu krajowym, a także do zaopatrzenia jednostek pływających żeglugi morskiej i śródlądowej, kolejnictwa oraz statków powietrznych lotnictwa cywilnego, które sytuuje się z zachowaniem następujących odległości

1) dla produktów naftowych I i II klasy:

a) 30 m - od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej,

b) 15 m - od budynków innych niż wymienione w lit. a,

c) 20 m - od granicy lasu;

2) dla produktów naftowych III klasy:

a) 15 m - od budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej,

b) 5 m - od budynków innych niż wymienione w lit. a oraz od granicy działki,

c) 10 m - od granicy lasu.

2.Stacje kontenerowe nie mogą być usytuowane w obszarze zabudowanym, z wyjątkiem stacji kontenerowych przeznaczonych do zaopatrzenia w produkty naftowe Sił Zbrojnych.

 

petroleoPartner merytoryczny:
Petroleo DMS Sp. z o.o.
Ul. Słubicka 18
53-615 Wrocław
tel.: +48 606 379 440
e-mail: biuro@petroleo.pl

Zbiorniki

Zasady posadowienia zbiornika

W kwestii pojemności to maksymalna pojemność zbiornika naziemnego jaki może być użytkowany to 5000l. Wynika to z przepisów prawa przeciwpożarowego.

Kwestia dozoru technicznego – monitoring i obowiązek rejestracji

Rozporządzenie z 21 listopada 2005 r. m. in. w § 176 i § 177 określa że:

Wymagania dot. zbiornika dwupłaszczowego

Istnieją dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z warunkami technicznymi, jakie muszą spełniać zbiorniki magazynujące paliwa.

Zgłoszenie do Ochrony Środowiska

Podstawą prawną zawierającą odpowiedź jest art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska (dalej POŚ), który stanowi: „Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8”. Ustęp 8 został uchylony.

Kontenerowe stacji paliw - ograniczenia

Kontenerowe stacje paliw w Polsce zostały zabronione. Jedynie wojsko oraz cele strategiczne pozwalają na zgłoszenie zezwolenia do użytkowania tego typy rozwiązania.