Wymagania dot. zbiornika dwupłaszczowego

Wymagania dot. zbiornika dwupłaszczowego

Istnieją dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z warunkami technicznymi, jakie muszą spełniać zbiorniki magazynujące paliwa.

1. Pierwsze to rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 243, poz.2063), wydane z delegacji ustawy Prawo budowlane. Akt ten został znowelizowany rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1753), które zmieniło jedynie termin, w jakim bazy i stacje paliw płynnych muszą zostać zmodernizowane w taki sposób, aby spełniały wymogi w/w rozporządzenia.  

2. Rozporządzenie z dnia 21 listopada 2005 r. ustalało ten termin na 31 grudnia 2007 roku. Wobec trudności wielu właścicieli baz i stacji paliw z dotrzymaniem tego terminu modernizacji, Urząd Dozoru Technicznego zaopiniował pozytywnie projekt jego przesunięcia, proponując prolongatę o trzy lata. Ministerstwo Gospodarki przedłużyło czas na modernizację o pięć lat, tzn. do 31 grudnia 2013 roku.

 

petroleoPartner merytoryczny:
Petroleo DMS Sp. z o.o.
Ul. Słubicka 18
53-615 Wrocław
tel.: +48 606 379 440
e-mail: biuro@petroleo.pl

Zbiorniki

Zasady posadowienia zbiornika

W kwestii pojemności to maksymalna pojemność zbiornika naziemnego jaki może być użytkowany to 5000l. Wynika to z przepisów prawa przeciwpożarowego.

Kwestia dozoru technicznego – monitoring i obowiązek rejestracji

Rozporządzenie z 21 listopada 2005 r. m. in. w § 176 i § 177 określa że:

Wymagania dot. zbiornika dwupłaszczowego

Istnieją dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z warunkami technicznymi, jakie muszą spełniać zbiorniki magazynujące paliwa.

Zgłoszenie do Ochrony Środowiska

Podstawą prawną zawierającą odpowiedź jest art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska (dalej POŚ), który stanowi: „Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8”. Ustęp 8 został uchylony.

Kontenerowe stacji paliw - ograniczenia

Kontenerowe stacje paliw w Polsce zostały zabronione. Jedynie wojsko oraz cele strategiczne pozwalają na zgłoszenie zezwolenia do użytkowania tego typy rozwiązania.