Kwestia dozoru technicznego – monitoring i obowiązek rejestracji

Kwestia dozoru technicznego – monitoring i obowiązek rejestracji

Rozporządzenie z 21 listopada 2005 r. m. in. w § 176 i § 177 określa że:

-- § 177 - stacje paliw (zbiorniki) należy wyposażyć w urządzenia, o których mowa w § 97 ust. 1 pkt. 2 i 3, a mianowicie w:

2) urządzenia do pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych; 

3) urządzenia do sygnalizacji wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych.

Z delegacji ustawy o dozorze technicznym Minister Gospodarki wydał rozporządzenie z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. Nr 113, poz. 1211). Zostało ono znowelizowane rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 31 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 60 z 2008 r., poz. 371). 

W znowelizowanym rozporządzeniu z dnia 18 września 2001 r., zwanym też „dozorowym”, określone są wymagania techniczne dla urządzeń sygnalizujących i urządzeń zabezpieczających: 

§ 10. 1. „Zbiornik umiejscowiony, [...], o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, powinien być wyposażony w urządzenie sygnalizujące powstanie wycieku i urządzenie zabezpieczające przed przenikaniem czynnika roboczego do gruntu oraz do wód gruntowych”. 

Zbiorniki podlegają obowiązkowi rejestracji zbiorników. Reguluje to Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych. (DzU z dnia 18.09.2001 Nr. 113 poz 1211)

 

petroleoPartner merytoryczny:
Petroleo DMS Sp. z o.o.
Ul. Słubicka 18
53-615 Wrocław
tel.: +48 606 379 440
e-mail: biuro@petroleo.pl

Zbiorniki

Zasady posadowienia zbiornika

W kwestii pojemności to maksymalna pojemność zbiornika naziemnego jaki może być użytkowany to 5000l. Wynika to z przepisów prawa przeciwpożarowego.

Kwestia dozoru technicznego – monitoring i obowiązek rejestracji

Rozporządzenie z 21 listopada 2005 r. m. in. w § 176 i § 177 określa że:

Wymagania dot. zbiornika dwupłaszczowego

Istnieją dwa rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z warunkami technicznymi, jakie muszą spełniać zbiorniki magazynujące paliwa.

Zgłoszenie do Ochrony Środowiska

Podstawą prawną zawierającą odpowiedź jest art. 152 ust. 1 Prawa Ochrony Środowiska (dalej POŚ), który stanowi: „Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8”. Ustęp 8 został uchylony.

Kontenerowe stacji paliw - ograniczenia

Kontenerowe stacje paliw w Polsce zostały zabronione. Jedynie wojsko oraz cele strategiczne pozwalają na zgłoszenie zezwolenia do użytkowania tego typy rozwiązania.