Jakie formalności przy posadowieniu zbiornika do magazynowania oleju napędowego?

Jakie formalności przy posadowieniu zbiornika do magazynowania oleju napędowego?

Jeszcze do niedawna przepisy i wymagania dla posadowienia zbiornika naziemnego do przechowywania oleju napędowego były nieprecyzyjne. 

Pojawiały się na rynku różne interpretacje obowiązujących przepisów. Prawo budowlane nie precyzowało jednoznacznie czy taki zbiornik wymaga pozwolenia na budowę. Brak jednoznacznych zapisów powodował dowolność interpretacji obowiązków przyszłego użytkownika zbiornika. Występowały różnice w zależności od regionu. Cześć urzędów traktowała zbiornika jak stację paliw i wymagała wszczęcie skomplikowanej procedury budowlanej traktując zbiornik jak obiekt budowlany oczekując uzyskanie warunków zabudowy i decyzji środowiskowej. 

Rok 2020 przyniósł istotne i jednoznaczne zmiany. Zbiornik o pojemności do 5 000 l (5m3) nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia. 

Dla branży paliwowej oraz użytkowników zbiorników naziemnych, z których dokonuje się dystrybucji oleju napędowego na użytek własny, to istotna zmiana porządkująca chaos informacyjny jaki miał miejsce przed jej wejściem. 

Zmiany „raz na zawsze” potwierdziły i usankcjonowały brak konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, przez posiadaczy zbiorników naziemnych o pojemności do 5m3. Ustawa idzie krok dalej i wprowadza zmiany, których konsekwencją jest brak wymagania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz nawet zgłoszenia dla w/w zbiorników. 

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu 

USTAWA

z dnia 13 lutego 2020 r.

o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw[1])

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815 i …) wprowadza się następujące zmiany dla Art. 29. 2. w podpunkcie  30

„Art. 29. 2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: 

30)   naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3;

Link do ustawy: http://orka.sejm.gov.pl/proc9.nsf/ustawy/121_u.htm 

Powiązane artykuły: http://petroleo.pl/zbior-przepisow-dotyczacych-zbiornikow-paliwowych-na-wlasny-uzytek/ 

 

petroleoPartner merytoryczny: 
Petroleo DMS Sp. z o.o.
Ul. Słubicka 18
53-615 Wrocław
tel.: +48 606 379 440
e-mail: biuro@petroleo.pl