Tarcza Antykryzysowa 3.0 - opublikowana w Dzienniku Ustaw

Tarcza Antykryzysowa 3.0 - opublikowana w Dzienniku Ustaw

2020-05-19 09:59 | e-petrol.pl
W Dzienniku Ustaw została opublikowana trzecia część tzw. tarczy antykryzysowej mającej na celu ograniczenie negatywnych skutków koronawirusa na gospodarkę – informują w alercie doradcy podatkowi z kancelarii Cabaj Kotala. Najważniejszą zmianą, która została przewidziana w tej ustawie, jest „odmrożenie” biegu terminów procesów i sądowych, które zostały zawieszone na podstawie „tarczy 1.0”.
Z „tarczy 3.0” wynika, że po upływie 7 dni od dnia jej wejścia w życie (czyli w dniu 24 maja 2020 r.), rozpoczynają bieg lub biegną dalej terminy procesowe i sądowe w:
– postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych;
– postępowaniach egzekucyjnych;
– postępowaniach karnych;
– postępowaniach karnych skarbowych;
– postępowaniach w sprawach o wykroczenia;
– postępowaniach administracyjnych;
– postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej;
– kontrolach celno-skarbowych;
– postępowaniach w sprawach o grach hazardowych;
– innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw.

Na podstawie przedmiotowej nowelizacji odmrażane są również terminy materialne przewidziane przepisami prawa administracyjnego, tj.:
– od zachowania, których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem;
– przedawnienia;
– dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki;
– których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie;
– zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony;
– do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

Wszystkie powyższe terminy był zawieszone na okres stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, które obowiązywały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 14 marca 2020 r.

Odwieszenie terminów dotyczy wszystkich przypadków, które dotychczas były objęte zawieszeniem na podstawie specustawy COVID.

Eksperci z Cabaj Kotala Doradztwa Podatkowego podkreślili, że jeśli np. otrzymali Państwo w dniu 11 maja 2020 r. wezwanie od organu podatkowego w postępowaniu podatkowym, na które należało odpowiedzieć w ciągu 7 dni, to termin ten zaczyna biec dopiero od 24 maja 2020 r. Podatkowcy zwrócili uwagę, że  z konstrukcji przepisów trzeciej części tarczy antykryzysowej wynika, że już od dnia wejścia jej w życie, tj. od 16 maja 2020 r., nie obowiązują już przepisy o zawieszaniu biegu „nowych” terminów. Oznacza to, że trzeba uważać w zakresie terminów, które zaczynają po 16 maja 2020 r. (nie można czekać z ich liczeniem na 24 maja).

Niezależnie od powyższych zmian informujemy jednocześnie, że w „tarczy 3.0” zostały doprecyzowane przepisy dot. zwolnienia z obowiązku opłacania przez przedsiębiorców składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Zgodnie z przyjętymi przepisami samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. oraz dochód nie przekroczył 7 000 zł w miesiącu, za który składany jest wniosek, będą mogli uzyskać zwolnienie ze składek ZUS również w zakresie opłaconych już składek za kwiecień i maj 2020 r.

Szykują się duże zmiany w branży olejów i preparatów smarnych

Szykują się duże zmiany w branży olejów i preparatów smarnych
2020-08-04 09:55 | Z Kraju

Opłata depozytowa i ogólnokrajowy system zbiórki zużytych olejów i preparatów smarowych mają być sposobem na walkę ze spalaniem zużytych olejów silnikowych. Takie wnioski wpłyną z raportu „Gospodarka olejami zużytymi – założenia reformy i propozycja ustawy” opracowanego przy współpracy UN Global Compact Network Poland, administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

Można już składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Można już składać wnioski o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze
2020-08-03 09:43 | Z Kraju

Jak informuje PAP od dzisiaj producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej.

Paliwa potaniały, ale dla Polaków to wciąż drogo

Paliwa potaniały, ale dla Polaków to wciąż drogo
2020-07-29 09:42 | Z Kraju

W połowie tego roku ceny ropy, a w ślad za nimi benzyn i oleju napędowego, były niskie. Ranking agencji RIA Rating pokazuje, obywatele których z 32 państw Europy skorzystali na tym najbardziej.

Szybsza obsługa klientów na stacjach PKN Orlen

Szybsza obsługa klientów na stacjach PKN Orlen
2020-07-27 09:40 | Z Kraju

PKN Orlen podał w komunikacie, że wdraża nowoczesne rozwiązania i podwyższa standardy obsługi na stacjach paliw. To odpowiedź na potrzeby klientów korzystających z sieci Orlen.

Alert prawny COVID-19: Objaśnienia ws. podatkowych rozwiązań covidowych

Alert prawny COVID-19: Objaśnienia ws. podatkowych rozwiązań covidowych
2020-07-27 07:39 | Tarcza antykryzysowa

22 lipca Minister Finansów wydał obszerne objaśnienia podatkowe dotyczące nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Udział energii odnawialnej w Polsce jest zbyt mały

Udział energii odnawialnej w Polsce jest zbyt mały
2020-07-24 09:35 | Z Kraju

Forum Energii szacuje, że udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto w 2019 r. w Polsce wyniósł 11,5 proc. a w 2020 r. może wzrosnąć o 0,7 pkt. proc. do 12,2 proc., podczas gdy cel wynosi 15 proc.